cho thuê web, cho thue website

  Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Bookmark and Share

Năm 1954, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng khỏi ách xâm lược của Thực dân Pháp và chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế. Công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế không chỉ dựa trên lòng nhiệt tình, đức hy sinh của con người, mà còn thực sự dựa trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là nguồn … và động lực vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội nói chung và phát triển kinh tế nói riêng

Trong hoàn cảnh đó, Quốc hội khoá I tại kỳ họp 8 ngày 29/4/1958 đã thông qua Nghị quyết về thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Uỷ ban Khoa học Nhà nước thực sự hoạt động sau Nghị quyết Quốc hội, nhưng tới ngày 4 tháng 3 năm 1959, Chủ tịch nước mới ban hành sắc lệnh số 016-SL thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước có quyền hạn và trách nhiệm ngang như Bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban được quy định rõ tại Nghị định số 43-CP ngày 4/4/1962 của Hội đồng Chính phủ. Theo Nghị định này, Uỷ ban Khoa học Nhàn ước là cơ quan của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm quản lý công tác khoa học kỹ thuật theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác khoa học kỹ thuật với nước ngoài, đưa nền khoa học kỹ thuật Việt Nam lên trình độ tiên tiến, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Ngót 52 năm tồn tại và hoạt động, Uỷ ban Khoa học Nhà nước nay là Bộ Khoa học và Công nghệ đã sản sinh ra khối tài liệu lớn, đó vừa là sản phẩm của quá trình hoạt động, vừa là phương tiện đắc lực giúp các nhà lãnh đạo quản lý công tác khoa học kỹ thuật trong phạm vi cả nước, quản lý cán bộ, vật tư, thiết bị, … đồng thời là nguồn sử liệu có ý nghĩa quốc gia rất giá trị giúp các nhà khoa học, nhà sử học, các cán bộ chuyên môn trong các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, xây dựng các đề án, phương án mới về phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng truyền thống … và lịch sử khoa học kỹ thuật nước nhà.

Với ý nghĩa to lớn như vậy, từ năm 1994 đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã cho tiến hành chỉnh lý theo định kỳ năm tài liệu thuộc giai đoạn 1958 – 2009. Trong giai đoạn này Uỷ ban đã nhiều lần đổi tên: Uỷ ban Khoa học Nhà nước (1958 – 1962), Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (1965 - 1990), Uỷ ban Khoa học Nhà nước (1990 - 1992), Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường (1993 - 2002), Bộ Khoa học và công nghệ (2002 - nay).

Với một khối tài liệu tương đối lớn, thành phần tài liệu khá phong phú đa dạng. Bao gồm tài liệu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; tài liệu quản lý các chương trình đề tài, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài dự án cấp Bộ, ngành, địa phương; tài liệu quản lý giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; tài liệu nhân sự, hợp tác quốc tế;  …

Hồ sơ tài liệu của Phông, sau khi chỉnh lý được hệ thống hoá trật tự trước sau theo phương án đã định. Căn cứ vào tình hình tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ chính của Uỷ ban, của Bộ mà hệ thống hoá tài liệu theo phương án MẶT HOẠT ĐỘNG – THỜI GIAN là giải pháp tối ưu được lựa chọn.

Trong từng mặt hoạt động hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự các năm

Trong từng năm, hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự: từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể hoặc theo vần chữ cái ABC hoặc theo mã số kết hợp theo ABC và dãy số tự nhiên (đối với tài liệu chỉ tiêu kế hoạch, báo cáo thống kê, báo cáo công tác của các cơ quan Trung ương, địa phương : tài liệu của các cơ quan Trung ương xếp trước địa phương xếp sau, trong từng nhóm theo vần ABC)

Hồ sơ tài liệu của Phông Uỷ ban Khoa học Nhà nước được thống kê biên mục vào sổ mục lục và được đánh số cố định liên tiếp bắt đầu từ số 01.

Tài liệu hết giá trị loại huỷ được thống kê

Giai đoạn từ 1958 – 1992 tuy nhiều lần đổi tên, nhưng tên gọi Uỷ ban Khoa học Nhà nước được sử dụng nhiều hơn cả và chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban trong suốt thời gian này vẫn giữ nguyên nên tên Phông của khối tài liệu này được thống nhất gọi là PHÔNG UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC với các khối tài liệu chính:

1.   Tài liệu Tổng hợp

2.   Tài liệu Tổ chức cán bộ

3.   Tài liệu Hợp tác quốc tế

4.   Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật công nghiệp

5.   Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật nông nghiệp

6.   Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật Xây dựng – Giao thông – Thuỷ lợi

7.   Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật khoa học cơ bản

8.   Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật khoa học xã hội

9.   Tài liệu Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Phát minh sáng chế

10.  Tài liệu Quản lý khoa học kỹ thuật nông – sinh – y

11.  Tài liệu Xây dựng cơ bản

12.  Tài liệu Vật tư thiết bị khoa học

13.  Tài liệu Thông tin – xuất  bản – thư viện

14.  Tài liệu Tài vụ

15.  Tài liệu Đảng bộ Uỷ ban Khoa học Nhà nước

Đất nước tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế phát triển, đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đi theo đó là việc nhập và chuyển giao công nghệ, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề cấp thiết, có tính toàn cầu và quy mô quốc gia. Việc quản lý nhà nước về công nghệ và môi trường đã trở nên cấp bách đòi hỏi phải có cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đảm nhiệm trọng trách này. Vì vậy, ngày 30/9/1992, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX đã ban hành Nghị quyết thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và ngày 22/5/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Để tập trung hơn cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong phạm vi cả nước, khẳng định vị thế và vai trò của Bộ trong điều phối và thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước, tháng 8 năm 2002 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI đã đổi tên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Ngày 19/5/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2003/NĐ-CP và ngày 16/01/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy từ năm 1993 đến nay, về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được bổ sung và sửa đổi lớn nhưng vẫn mang tính kế thừa của cơ quan tiền thân là Uỷ ban Khoa học Nhà nước nên tuy tên phông tài liệu có sự thay đổi là PHÔNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (1993-2002) và PHÔNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (2003-nay) nhưng số hồ sơ lưu trữ vẫn được đánh kế tiếp với số hồ sơ lưu trữ của PHÔNG UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC với các khối tài liệu chính như:            .

1.   Tài liệu Tổng hợp

2.   Tài liệu Chương trình, đề tài, dự án

3.   Tài liệu Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh

4.   Tài liệu quản lý các dự án thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà, …

5.   Tài liệu về Tổ chức cán bộ

6.   Tài liệu về Hợp tác quốc tế

7.   Tài liệu Quản lý khoa học công nghệ công nghiệp

8.   Tài liệu Quản lý khoa học công nghệ nông nghiệp

9.   Tài liệu Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên

10.  Tài liệu về công tác Pháp chế

11.  Tài liệu về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân

12.  Tài liệu Qquản lý thẩm định các dự án đầu tư

13.  Tài liệu đăng ký các hoạt động khoa học và công nghệ

14.  Tài liệu Quản lý công tác Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

15.  Tài liệu Quản lý công tác sở hữu trí tuệ

16.  Tài liệu Quản lý công tác môi trường và tài nguyên thiên nhiên

17.  Tài liệu Quản lý công tác Thông tin khoa học và công nghệ

18.  Tài liệu Quản lý công tác Nghiên cứu năng lượng nguyên tử

19.  Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ

20.  Tài liệu về công tác Xây dựng chiến lược và chính sách KHCN

21.  …


PHÒNG LƯU TRỮ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng – Hà Nội.


Tel : 0912.823868   


Email: anhoa@most.gov.vn       Website : http://www.archivesofmost.com   

Về đầu trang

  Tin khác cùng chuyên mục

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Tên giao dịch quốc tế của Cục là National Agency for Science and Technology Information (viết tắt là NASATI)

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Quốc tế Vinatour

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Quốc tế Vinatour

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39 424 490 - 39 423 997 Fax: (84-4) 39 422 707
E-mail: vinatour@hn.vnn.vn - vinatour2005@vnn.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt

Địa chỉ: Ngõ 1141 Đường Giải phóng - P. Thịnh liệt – Q.Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 8614509 - Fax: 8615289
Email: betongthinhliet@fpt.vn

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (VBC)

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (VBC)

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (VBC) là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo nồi hơi và thiết bị áp lực, với nhiều ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực nồi hơi công nghiệp và dân dụng

Công ty Lữ Hành Sài Gòn Tourist Hà Nội

Công ty Lữ Hành Sài Gòn Tourist Hà Nội

Địa chỉ: 55B Phan Chu Trinh - Hà Nội
Điện thoại : 04.8250923 - Email: info@saigontourist.net

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

Địa chỉ: 108 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – Hà nội - Việt nam.
Tel: +84(4) 8583074 – 8584337 - Fax: + 84(4) 8584094
Email: dungcucat@hn.vnn.vn

Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS

Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS

Các chuyên gia của chúng tôi đã tư vấn và đạo tạo cho các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các dự án quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Điều đó được thể hiện qua các nội dung sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm tin học Cho các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương trên cả nước

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU ICC

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU ICC

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU ICC (GICC)
Trụ sở chính: P408 ,Toà nhà 319 Tây Sơn , phường Ngã Tư Sở , quận Đống Đa , Tp. Hà Nội - Việt Nam
Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0102129450, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/06/2010

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTN QUALITY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTN QUALITY

Địa chỉ: Thôn Yên Lập, xã Minh Thành, Huyện Yên Hưng Tỉnh Quảng Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & ĐẦU TƯ HDT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & ĐẦU TƯ HDT

HDT là công ty kinh doanh dược phẩm và đầu tư. Hiên nay, HDT đang là nhà phân phối cho các hãng thuốc lớn trong và ngoài nước tại các tỉnh miền trung: Nghệ An, Hà Tịnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. HDT đã xây dựng được mang lưới phân phối bền vững, có đội ngũ trình dược viên chuyên nghiệp và có chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất để triển khai phân phối các dòng sản phẩm thuốc tại thị trường này

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC T.O.P

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC T.O.P

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khoa học T.O.P được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0104589816 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư – TP. Hà nội cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 114, ngõ 118, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN TRANG  - LAVENDER SPA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN TRANG - LAVENDER SPA

Không gian thư giãn sang trọng, nội thất được thiết kế hài hòa mang sắc thái Tây Âu, và phong cách phục vụ chuyên nghiệp đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho tất cả các khách hàng khi đến Lavender Spa.

SAS VN Ingenierie

SAS VN Ingenierie

Adresse: G10 village internationale Thang Long – Cau giay – Hanoi – Vietnam .

CÔNG TY DU HỌC ÂU MỸ IEC

CÔNG TY DU HỌC ÂU MỸ IEC

Công ty Du học Âu Mỹ IEC phối hợp với Trung tâm TV đào tạo và hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực: đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học đại học và sau đại học ở nước ngoài; hợp tác đào tạo với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN ĐẠI PHÁT

Công ty CP Thép Tân Đại Phát đưu?c thành lập trên cơ sở tiền thân là liên doanh nhà thầu giữa Công ty CP Cơ khí Tân Quang và Công ty TNHH Thưuong mại Đại Phát.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN HƯNG

Địa chỉ: Lô A2 N1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 24H

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 24H

Số 4 - Lô 11A Khu Đô Thị Mới Trung Yên - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

VIỆN CHĂM SÓC MÁY TÍNH HÀ ĐÔNG

VIỆN CHĂM SÓC MÁY TÍNH HÀ ĐÔNG

Số 112 Nhuệ Giang - Hà Đông - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHONG THỦY VIỆT

Số nhà 11, ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN XUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN XUYÊN

Công ty cổ phần Tân Xuyên đưuợc chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nuớc là Công ty Tân Xuyên thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) theo quyết định của Bộ trưuởng Bộ Xây Dựng tháng 12 - 2004. Từ đó Công ty mang thưuơng hiệu TAXUCO

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ĐẠI KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ĐẠI KIM

Công ty cổ phần Gạch Đại Kim được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 2008, sau quá trình hoạt động công ty đã ngày càng khảng định được vị trí và vai trò của mình trên thị trường gạch xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Á CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Á CHÂU

Văn phòng & Showroom: Số 159 Bà Triệu - Thành phố Huế - Việt Nam
Nhà máy lắp ráp: Quốc Lộ 1A - Xã Thúy Dương - Huyện Hương Thúy - Thừa Thiên Huế

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TTC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TTC

Các sản phẩm do Công ty sản xuất đã được các bạn hàng trên khắp cả nước tín nhiệm sử dụng cho các công trình lớn, trong đó có các Khu đô thị mới như: Trung Hòa Nhân Chính, Trung Yên, Mỹ Đình, Ciputra, Định Công, An Khánh ... ngoài ra các sản phẩm cũng được lắp đặt tại rất nhiều nhà xưởng, nhà máy trong cả nước nhằm đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho Công nhân.

Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Thanh Hà

Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Thanh Hà

Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến ngành luyện gang nói chung và giành thời gian tìm hiểu về Công ty chúng tôi nói riêng qua bài viết này.

CÔNG TY TNHH HOA SEN VÀNG

CÔNG TY TNHH HOA SEN VÀNG

Trụ sở chính : 57 – Văn Công Khai – Thị Xã Thủ Dầu Một – Bình Dương
Chi nhánh : 79- Trần Bình Trọng – Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH Thương Mại Lợi Lợi

Công ty TNHH Thương Mại Lợi Lợi

Trụ sở: 156 - Tân Thành - Quận 5 - TP HCM
Điện thoại: 08.955 7524-955 7525 - FAX: 08.955 4803
Email: buuloico@yahoo.com.vn

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất TOGA

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất TOGA

Địa chỉ: Số 95B - Đường nước Phần Lan, Ngõ 124 Phố Âu Cơ, Từ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (84.4) 37196442 Fax: (84-4) 37196442
Email: bigmanhle@yahoo.com hoangdunglee@yahoo.com.au

Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Niềm Tin

Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Niềm Tin

Địa chỉ: Số 12/58 Ngõ 197 – Hoàng Mai - Q. Hoàng Mai – Hà Nội.
Điện thoại: (04) 36340884 - (04) 36340885 *Fax: (04) 36340886
E-mail: confidence@vnn.vn


Mỗi trang bản ghi    ( Trang hiện tại: 1) Trang sau >>
Trang : 1 2
Về đầu trang
 
Giới thiệu
 

Về chúng tôi

 

Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Tính năng sản phẩm

 

Lựa chọn chúng tôi


Hỗ trợ trực tuyến
 
Kinh doanh
 
Kỹ thuật
 
Kế toán
 

Dịch vụ thiết kế website

Cho thuê website Cho thuê website

Website trả góp

Thiết kế web, gói thương mại điện tử theo yêu cầu

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 01

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 04

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 02

Thiết kế web, gói doanh nghiệp 03

Thiết kế web, gói cho khối trường học, đơn vị đào tạo

Thiết kế website, gói cho các đơn vị, sở, ngành

Thiết kế web, gói website Thư viện

Thiết kế website, gói full chức năng cho đơn vị du lịch

Thiết kế website, gói giới thiệu du lịch

Thiết kế web, gói bán tour trực tuyến

Website thông tin Doanh Nghiệp

Thiết kế Website Shop bán hàng

Website đơn vị buôn bán sản phẩm đồ nội thất

Website địa ốc, bất động sản

Thiết kế website Cơ quan hành chính nhà nước

Gói thiết kế website Bán hàng

Thiết kế Website Công ty Xây Dựng

Gói website cho các nhà hàng


  Công ty TNHH Giải pháp phần mềm NT Trang chủ    |   Khuyến mại    |   Dịch vụ    |   Quảng bá website    |   Ứng dụng  
Số 8, ngõ 132/71, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 04.8586.7599 - Fax: 04.6286.1035 - Email: sales@ntssvn.com - Hotline: 0904 226006
Today: / /